DHKT

Lịch tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu bản thảo Giáo trình "Nguyên lý kế toán"

11/08/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Do ảnh hưởng của Đại dịch và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình.

Tên giáo trình: Nguyên lý kế toán

Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường

Thời gian: 10h00, ngày 18 tháng 08 năm 2020 (thứ Ba). 

Địa điểm:  Google meet (trực tuyến). 

 

Thành phần:

- Theo QĐ số 886/QĐ-ĐHKT ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm (Quý vị quan tâm vui lòng đề nghị tham gia đến email khoahoc@due.edu.vn để được cung cấp ID tham gia cuộc họp trực tuyến). 

 

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Trân trọng kính báo.

Phòng KH&HTQT