DHKT

[Tạm hoãn] Thư mời tham dự nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo "“Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

30/07/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình.

Tên sách chuyên khảo: “Tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam”

Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa

Thời gian: 16h00, ngày 30 tháng 07 năm 2020 (thứ Tư). 

Địa điểm:  Phòng E204, Khu giảng đường E, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

Thành phần:

- Theo QĐ số 743/QĐ-ĐHKT ngày 5/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm. 

Trân trọng kính mời!  

Phòng KH&HTQT