DHKT

[Tạm hoãn] Thư mời tham dự nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học "Nguyên lý kế toán"

29/07/2020

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình.

Tên giáo trình: Nguyên lý kế toán

Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường

Thời gian: 15h30, ngày 29 tháng 07 năm 2020 (thứ Tư). 

Địa điểm:  Phòng D206, Khu giảng đường D, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

Thành phần:

- Theo QĐ số 886/QĐ-ĐHKT ngày 29/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.                      

- Giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có quan tâm. 


Trân trọng kính mời!  

Phòng KH&HTQT