DHKT

Thông báo đăng ký học học kỳ I năm học 2020 – 2021

16/07/2020

Kính gửi:

- Các đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Nhà trường sẽ tổ chức cho sinh viên Hệ chính quy đăng ký học học kỳ I năm học 2020 - 2021. Sinh viên phải tuân thủ quy định về việc đăng ký học và thực hiện đăng ký học tại trang http://due.udn.vn theo đúng kế hoạch sau:

Đợt 1: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 43K về trước

Thời gian: Từ 9h00 ngày 23/7/2020 đến 11h00 ngày 26/7/2020.

Đợt 2: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 44K và 45K

Thời gian: Từ 9h00 ngày 27/7/2020 đến 11h00 ngày 30/7/2020.

Đợt 3: Dành cho sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy

Thời gian: Từ 9h00 ngày 06/8/2020 đến 16h00 ngày 07/8/2020.

Chú ý: Những sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

Sau khi đăng ký học thành công, sinh viên in phiếu đăng ký học và thông qua Cố vấn học tập (GVCN). Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký thì sinh viên đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 31/7/2020 đến 03/8/2020.

Kết thúc đợt đăng ký, GVCN chuyển phiếu đăng ký học của lớp chủ nhiệm về Phòng Đào tạo qua giáo vụ khoa.

Những lưu ý khi đăng ký học:

- Tuần 01 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 03/08/2020.

- Sinh viên cần nghiên cứu kỹ lộ trình học để xác định các học phần dự kiến đăng ký.

- Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình.

- Mỗi sinh viên không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

- Sinh viên phải đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định, cụ thể sinh viên học lực bình thường đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ, sinh viên học lực yếu đăng ký tối đa 14 tín chỉ, tối thiểu 10 tín chỉ.

- Sinh viên đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 2 học phần, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

- Sinh viên đã đăng ký báo cáo thực tập tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 4 học phần, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

- Sinh viên khóa 44K chỉ đăng ký học lần đầu đối với các học phần Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1 & 2), Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và các học phần tự chọn.

- Sinh viên khóa 45K đăng ký tối thiểu một trong các học phần: Ngoại ngữ, Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Những sinh viên đang theo học chương trình 2 phải thực hiện việc đăng ký ít nhất 3 tín chỉ của các học phần thuộc chương trình thứ hai.

- Những sinh viên không đăng ký đủ số lượng tín chỉ trong học kỳ sẽ bị kỷ luật theo quy định số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

- Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học. Những sinh viên đăng ký trên 21 tín chỉ sẽ không được rút học phần và bắt buộc phải tham gia học các học phần đã đăng ký ở học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!