DHKT

Tuyển dự án thiết lập và phát triển các chương trình đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến - AUF

01/07/2020
Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế (KH & HTQT) nhận được Thông báo tuyển dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF về việc thiết lập và phát triển các chương trình đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến 
Trong thông báo mời lập dự án, quý thầy cô vui lòng xem kỹ :
Và các mốc thời gian quan trọng :
  • thời hạn nộp dự án : trước ngày 19/07/2020
  • thời gian công bố kết quả : ngày 24/07/2020
Sự hỗ trợ tài chính của AUF không vượt quá 50% tổng kinh phí của dự án, và không vượt quá hạn mức ở 3 bước lập, phát triển và củng cố chương trình đào tạo trực tuyến ở quý Trường/Viện thành viên như sau :
  • hỗ trợ để bắt đầu lập dự án đào tạo một phần hay toàn phần trực tuyến - INITIATION :  5000€
  • hỗ trợ để phát triển (DEVELOPPEMENT) hay củng cố (CONSOLIDATION) các chương trình đào tạo trực tuyến đã có ở quý Trường/Viện thành viên : 10000€
Có ưu tiên đến các dự án dự kiến sẽ lập/phát triển các chương trình đào tạo trực tuyến có sử dụng một phần tiếng Pháp. Dự án phải nêu rõ một kế hoạch hành động triển khai trong vòng 6 tháng, từ giữa tháng 8/2020 đến tháng 3/2021 và hồ sơ lập dự án phải điền bằng tiếng Pháp.

Để quý thầy cô có thể xem xét việc lập hay phát triển các chương trình đào tạo một phần/toàn phần trực tuyến (đào tạo hỗn hợp), AUF gửi kèm theo đây quyển cẩm nang hướng dẫn đào tạo hỗn hợp, bản tiếng Pháp (xem tại link : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/06/Guide-FHYBRIDE.pdf) và tiếng Việt (xem tại link: https://drive.google.com/file/d/1zPcO6ai1suQXwUjXkuzeNOjomIDKmksj/view?usp=sharing)  do Giáo sư Mokhtar BEN HENDA, giảng viên và nghiên cứu viên ở trường Đại học Bordeaux Montaigne Pháp biên soạn.

Quý Thầy cô có thể tự lập đề án và nộp trực tiếp cho AUF theo thông tin trên Thông báo tuyển. Ngoài ra, Nhà trường cùng Ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN sẵn sàng hỗ trợ  Quý Thầy cô trong các vấn đề về chuyển ngữ và trường hợp đối với các đề án có phạm vi rộng cần sự phối hợp của nhiều đơn vị.

Trân trọng./.