DHKT

Thông báo tuyển dự án của AUF v/v hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19

13/04/2020
Thông báo tuyển dự án của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) về việc hỗ trợ các sáng kiến của các trường đại học nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19, được mở trên trang Web của AUF : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

AUF dành ngân sách đặc biệt 500.000 € cho chương trình hỗ trợ này. Các dự án được chọn sẽ chia thành 2 loại:
1. Dự án loại A (các dự án có hiệu quả về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội trong ngắn hạn):      
- A1 : được hỗ trợ dưới 10.000 €
- A2 : được hỗ trợ từ 10.000 euro đến 20.000 €
2. Dự án loại B (dự án có tính sáng tạo, với quy mô liên khu vực hoặc quốc tế):
- B : được hỗ trợ 50.000 €

Hạn chót nộp hồ sơ là Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020.

Để biết thêm thông tin, truy cập thông báo tại : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
Bản PDF bằng tiếng Pháp tại : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_DER-1.pdf
Bản PDF bằng tiếng Anh tại : https://www.auf.org/wp-content/uploads/2020/04/AUF_AAP-COVID-19_EN.pdf
Để gửi dự án, truy cập đường link : https://formulaires.auf.org/