DHKT

V/v đề xuất trích xuất dữ liệu từ tài khoản FiinPro hàng tháng

13/12/2021
Kính gửi Quý Thầy Cô.

FiinPro Platform của Fiin Group (StoxPlus trước đây) là công cụ thiết yếu để tìm hiểu và tiếp cận thị trường tài chính Việt Nam, cung cấp dữ liệu và nguồn thông tin toàn diện về hơn 800 doanh nghiệp niêm yết và 1200 doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết. Từ tháng 1/2018, Nhà trường đã có tài khoản sử dụng Fiin Pro đặt tại Phòng Nghiên cứu (Tầng 4 - Thư viện). Hàng tháng, Phòng Khoa học và HTQT sẽ tổng hợp các đề nghị truy xuất cơ sở dữ liệu cần thiết để phục vụ cho đề tài NCKH, hướng dẫn Nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học.... từ các Khoa để gửi Fiin Group (StoxPlus) tìm kiếm và cung cấp theo yêu cầu. 

Nếu Thầy Cô có nhu cầu về trích xuất cơ sở dữ liệu để phục vụ NCKH & giảng dạy, kính đề nghị Quý Thầy Cô vui lòng khai thác trực tiếp trên máy tính đặt tại Phòng Nghiên cứu (open acces) hoặc gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu theo mẫu http://bit.ly/2Dvxd2Y đến email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 10 hàng tháng. 

Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp và gửi yêu cầu dữ liệu đến bộ phận Account và Data của Công ty Fiin Group để có phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc. Hướng dẫn khai thác dữ liệu FiinPro: tại đây.


Thông tin liên lạc:

Phòng Khoa học & HTQT (Mrs. Liên Hà, email: khoahoc@due.edu.vn, 0236-3889466)

Research Lab (Mrs Phương Trầm, email: khoahoc@due.edu.vn, 0935017089)

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT.