DHKT

Về việc gia hạn tài liệu trong thời gian sinh viên nghỉ phòng chống dịch COVID-19

10/03/2020

      Đối với các tài liệu sắp đến hạn trả, Sinh viên đăng nhập vào website: library.due.udn.vn để tự gia hạn trực tuyến.

      Các tài liệu đã quá hạn, không thể gia hạn trực tuyến được Thư viện sẽ kéo dài thời gian gia hạn cho đến khi sinh viên đi học trở lại. Khi đi học trở lại, trong tuần đầu tiên, Sinh viên đến gặp trực tiếp thủ thư để được gia hạn tài liệu.

      Trân trọng