DHKT

Những thành tựu đạt được

Trong hai năm học vừa qua (2019 - 2020 và 2020 - 2021), mặc dù gặp nhiều khó khăn do các yếu tố khách quan, nhưng với phương châm đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo, phòng Cơ sở Vật chất đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Những dự án (đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp) do Trường Đại học Kinh tế làm chủ đầu tư đã được triển khai đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả và đúng quy định. Công tác quản lý tài sản, hỗ trợ giảng dạy, hỗ trợ các sự kiện trong Trường, hoạt động bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố đã được thực hiện kịp thời và hiệu quả. Với những nỗ lực trên đây, trong hai năm học vừa qua, Phòng đã đạt được các danh hiệu tập thể và cá nhân như sau:

- Năm học 2019 – 2020:

+ Tập thể lao động tiên tiến;

+ Tập thể lao động xuất sắc;

+ Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

+ 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cá nhân được tặng giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng, 03 cá nhân được tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

- Năm học 2020 – 2021:

+ Tập thể lao động tiên tiến;

+ Tập thể lao động xuất sắc;

+ Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

+ 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 01 cá nhân được bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 01 cá nhân được tặng giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng, 03 cá nhân được tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.