DHKT

Thông báo v/v Nghiệm thu sách chuyên khảo "Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ"

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN sẽ tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo sách chuyên khảo.

Tên sách: Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ.

Thời gian: 15h00, ngày 22 tháng 6 năm 2018 (thứ Sáu).

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Trường  Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Thành phần: Theo Quyết định số 968/QĐ-ĐHKT ngày 14/6/2018 và Quý Thầy/Cô có quan tâm.

Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn