DHKT

Mẫu xác nhận kế hoạch biên soạn giáo trình đại học, sau đại học

04/05/2017
Thực hiện Thông tư 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học, đối với giáo trình đại học và sau đại học mà Quý Thầy Cô đăng ký, Phòng Đào tạo sẽ đánh giá mức độ phù hợp giữa kế hoạch nội dung biên soạn giáo trình đối với đề cương chi tiết của môn học và chuyên ngành đào tạo liên quan.

Mẫu nhận xét Kế hoạch biên soạn tại đây


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn