DHKT

Quy trình đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

14/12/2021

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

 

Các bước CV

(1)

Công việc cụ thể của sinh viên

(2)

Đơn vị và trình tự công việc

(3)

Kết quả

(4)

Thời gian

(5)

Bước 1

Lập kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH hàng năm

 

1. Phòng KH&HTQT:

- Phân công chuyên viên phụ trách (CVPT) điều phối.

- CVPT:

o Chịu trách nhiệm thu thập kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH SV hàng năm của các Đơn vị gửi về P.KH

o Tổng hợp thành kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH SV hàng năm của Nhà trường.

Thông tin đầy đủ về kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH SV hàng năm của các Đơn vị.

Kế hoạch tổ chức hoạt động NCKH SV hàng năm của Nhà trường

 

Tháng 8 hàng năm

Bước 2

Thông báo đăng ký và triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên

 

1. Phòng KH&HTQT:

- Phân công chuyên viên phụ trách (CVPT) soạn thảo Thông báo đăng ký và triển khai thực hiện đề tài NCKHSV trình Phó hiệu trưởng phụ trách KH&HTQT ký.

- Gửi thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường

- Cung cấp các Biểu mẫu để sinh viên có thể đăng ký làm đề tài NCKH.

- Đăng thông tin lên Trang thông tin điện tử của Trường

- Công văn Thông báo đăng ký và triển khai thực hiện đề tài NCKH sinh viên gửi đến các Đơn vị

Trước ngày 01/09 hằng năm

Bước 3

Tổng hợp danh sách đăng ký đề tài của sinh viên

- Đăng ký tham gia Hội nghị SV NCKH hàng năm với khoa phụ trách (Mẫu Phiếu đăng ký đính kèm)

.

1. Các Khoa trong Trường:

- Cán bộ phụ trách (CBPT) NCKH SV của khoa tiếp nhận Phiếu đăng ký đề tài của các cá nhân, nhóm nghiên cứu thuộc Khoa đang quản lý. Kiểm tra tiêu chuẩn của các sinh viên đăng ký thực hiện đề tài theo Mục 1, Thông báo đăng ký và triển khai thực hiện đề tài NCKH SV: Là những sinh viên có học lực từ khá trở lên, có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Nhà trường.

- CBPT tổng hợp danh sách đề tài đăng ký của sinh viên báo cáo Trưởng hoặc Phó Trưởng Khoa phụ trách KHCN.

- Lên Kế hoạch họp Hội đồng xác định danh mục đề tài NCKH của SV trong Khoa.

- Thông báo lịch họp HĐXĐ danh mục đề tài NCKHSV cho các thành viên HĐ.

- Danh mục đề tài đăng ký

- Danh mục đề tài được xét duyệt

01 tháng từ khi có thông báo đăng ký

2. Phòng KH&HTQT:

- CVPT tiếp nhận kết quả của phiên họp HĐXĐ danh mục đề tài NCKHSV do các Khoa gửi lên

- Danh mục đề tài do các Khoa gửi lên

 

Bước 4

Ra quyết định giao thực hiện đề tài và trách nhiệm hướng dẫn đề tài NCKHSV

- Sinh viên hoặc nhóm nghiên cứu tiếp nhận Quyết định giao thực hiện đề tài NCKH và liên hệ với GVHD được phân công để tiến hành thực hiện đề tài

1. Phòng KH&HTQT:

- CVPT tổng hợp danh sách các Khoa gửi lên và soạn thảo Quyết định giao thực hiện đề tài và trách nhiệm hướng dẫn đề tài NCKHSV của Trường.

- Gửi Quyết định về các Khoa, các đơn vị và các cá nhân có liên quan.

- Đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của Trường.

- Quyết định giao thực hiện đề tài và trách nhiệm hướng dẫn đề tài NCKHSV

01 tuần

2. Các Khoa trong Trường:

- CBPT tiếp nhận Quyết định và giao cho các cán bộ và SV có liên quan

Bước 5

Triển khai thực hiện đề tài NCKH SV

- Sinh viên hoặc nhóm nghiên cứu căn cứ Quyết định giao thực hiện đề tài và trách nhiệm hướng dẫn đề tài NCKHSV để triển khai thực hiện đề tài theo đúng tiến độ.

1. Các Khoa trong Trường:

- Giáo viên hướng dẫn (GVHD) căn cứ Quyết định hướng dẫn sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo đúng tiến độ

- Báo cáo toàn văn đề tài NCKH

Trước tháng 4 hàng năm

Bước 6

Thành lập Hội đồng chấm công trình NCKH SV cấp Khoa

- Nộp báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt của đề tài (theo mẫu quy định)

1. Các Khoa trong Trường:

- CBPT tổng hợp danh sách đề tài NCKHSV đã hoàn thành, báo cáo BCN Khoa.

- BCN Khoa đề xuất thành viên Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa.

- Gửi đề xuất thành viên HĐ về Phòng KH&HTQT.

- Danh sách đề tài NCKHSV đã hoàn thành, báo cáo BCN Khoa

- Danh sách thành viên Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa

Trước ngày 2/5 hàng năm

2. Phòng KH&HTQT:

- CVPT soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa trình Phó Hiệu trưởng phụ trách KH&HTQT ký.

- CVPT photo và gửi quyết định về Khoa, lưu hồ sơ.

Quyết định thành lập Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa.

Bước 7

Tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

- Sinh viên và nhóm nghiên cứu tiến hành trình bày báo cáo tại Hội nghị

1. Các Khoa trong Trường:

- CBPT Căn cứ quyết định thành lập Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Khoa để lên kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa.

- Lập Danh sách và gửi giấy mời tham dự Hội nghị cho các đơn vị trong và ngoài Trường.

- Lập Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị cấp Khoa gửi Phòng KH&HTQT và Phòng KH-TC.

- Tổ chức Hội nghị.

- Họp HĐ chấm công trình NCKH của sinh viên.

- Công bố kết quả chấm công trình NCKHSV.

- Xét chọn các công trình tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường.

Hội nghị SVNCKH cấp Khoa

02 tuần sau khi có QĐ thành lập Hội đồng

2. Phòng KH&HTQT:

- CVPT cung cấp các hồ sơ giấy tờ có liên quan đến việc tổ chức Hội nghị cấp Khoa.

- Hỗ trợ các Khoa trong quá trình diễn ra Hội nghị

- Đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của Trường.

Các biểu mẫu có liên quan

Bước 8

Hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đề tài theo Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài cấp Khoa

Sinh viên và nhóm nghiên cứu tiến hành sửa chữa, bổ sung báo cáo tổng kết đề tài theo Biên bản họp Hội đồng đánh giá công trình NCKHSV cấp Khoa.

1. Các Khoa trong Trường:

- Giáo viên hướng dẫn sinh viên hoàn thiện các nội dung của báo cáo tổng kết đề tài theo Biên bản của Hội đồng trước khi gửi công trình tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường.

- Nộp báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài cho CBPT

Báo cáo tổng kết đề tài

05 ngày sau khi tổ chức HN cấp Khoa

Bước 9

Nộp danh sách đề tài, báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài về Phòng KH&HTQT

Nộp báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài sau khi đã chỉnh sửa cho Khoa phụ trách

1. Các Khoa trong Trường:

- CBPT lập danh sách sinh viên có báo cáo tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường, trình BCN Khoa ký.

- CBPT gửi danh sách và các báo cáo tổng kết công trình NCKHSV của Khoa về Phòng KH&HTQT.

- Danh sách đề tài tham gia cấp trường

- Báo cáo tổng kết đề tài

- Báo cáo tóm tắt đề tài

05 ngày sau khi tổ chức HN cấp Khoa

2. Phòng KH&HTQT:

- CVPT tiếp nhận danh sách đề cử tham gia Hội nghị cấp Trường, báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài

Bước 10

Tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Trường

- Sinh viên và nhóm nghiên cứu tiến hành trình bày báo cáo tại Hội nghị

1. Phòng KH&HTQT:

- CVPT soạn thảo Quyết định thành lập Hội đồng chấm công trình NCKHSV cấp Trường trình Phó Hiệu trưởng phụ trách KH&HTQT ký.

- CVPT lập kế hoạch tổ chức Hội nghị

- Thành lập BTC Hội nghị

- Báo cáo tại Hội nghị cấp Trường

Đầu tháng 6 hàng năm


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Mạng lưới hợp tác KH&CNTin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn