DHKT

Thông báo triển khai đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2021

22/10/2021

Kính gửi: Quý Thầy/Cô.

Thực hiện công văn số 3573/ĐHĐN - KHCNMT ngày 19/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc triển khai đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2021; 

Nhà trường kính đề nghị Quý Thầy/Cô tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài cấp ĐHĐN năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:
1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn gồm có: 
- Thuyết minh đề tài (Phụ lục 1)
- Dự toán kinh phí (Phụ lục 2)
- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài (nếu có)
- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;
- Tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài (Phụ lục 3)
2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 07 bản (trong đó có 01 bản gốc và 06 bản sao). Hồ sơ phải được niêm phong bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

3. Tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Kinh tế trước 12h00 ngày 28 tháng 10 năm 2021 để Phòng thụ lý chuyển đến Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đúng hạn. 

Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng liên lạc: Phòng KH&HTQT (khoahoc@due.edu.vn, SĐT: 0236-3889466).

Toàn văn công văn 3573danh mục Đ-2021 tại đây.

Trân trọng! 
P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn