DHKT

V/v xét khen thưởng trong hoạt động khoa học Tp. Đà Nẵng năm 2021

27/08/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 71/TB-SKHCN của Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học Tp. Đà Nẵng, căn cứ theo Quy định khen thưởng được ban hành theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội Đồng Nhân Dân thành phố Đà Nẵng.

Phòng KH&HTQT kính thông báo đến Quý Thầy/ Cô về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng như sau:

1.    Đối tượng được xét khen thưởng: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có thành tích xuất sắc trong các hoạt động KH&CN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

2.    Tiêu chuẩn xét khen thưởng: Theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết.

Đối với nhóm các công trình KH&CN, Quý Thầy/ Cô tham khảo thêm hướng dẫn đánh giá hiệu quả ứng dụng công trình tại Hướng dẫn 01/HD-SKHCN.

Đối với nhóm bài báo khoa học, Quý Thầy/ Cô tham khảo thêm hướng dẫn đánh giá bài báo khoa học tại Hướng dẫn 02/HD-SKHCN.

3.     Hồ sơ xét khen thưởng:

Đối với nhóm các công trình KH&CN:


Đối với nhóm các bài báo khoa học:


Nội dung tài liệu minh chứng, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tại khoản 3, điều 6 Nghị quyết.

4.      Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ:  

Thời hạn nộp Hồ sơ: trước ngày 01/10/2021

Địa điểm tiếp nhận:


  • Bản cứng hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT (CV Hà Nguyễn Phương Linh), Tầng 3, Tòa nhà đa năng Trường Đại học Kinh tế;
  • Bản mềm hồ sơ gửi về Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn.

Trân trọng./.

P. KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn