DHKT

V/v tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho Giảng viên trẻ năm 2021

14/05/2021
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Thực hiện công văn số 835/ĐHĐN-KHCNMT của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – ĐHĐN và Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học về việc tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng 2021), Nhà trường kính thông báo đến toàn thể giảng viên, nghiên cứu viên của Trường đăng ký tham gia Giải thưởng 2021 với các nội dung như sau:

1.      Đối tượng tham gia Giải thưởng

Đối tượng tham gia Giải thưởng là các giảng viên không quá 35 tuổi (tính đến ngày 29/6/2021) có công trình nghiên cứu khoa học đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1, 3 và 4 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

  • Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người;
  • Công trình đã được nghiệm thu theo quy định và được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;
  • Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.
  • Công trình, đề tài tham gia xét giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu khoa học;
  • Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013

2.      Hồ sơ tham gia

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021, vui lòng hoàn thành hồ sơ gồm: 

  • Hai (02) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a);
  • Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 02, Mẫu 03Mẫu 04);
  • Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có). 

3.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ

Thời gian đăng ký trực tuyến: trước 17h ngày 31/3/2021 (Thứ Tư) tại form trực tuyến: https://forms.gle/Dr9UMTrsNdu6q9F18

Thời gian nộp hồ sơ bản cứng & bản mềm: trước ngày 14/05/2021 (Thứ Sáu)

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Khoa học &HTQT, Phòng 301, Tầng 3, Nhà Đa năng.

SĐT: 0236-3954243 (CV Hà Nguyễn Phương Linh), email: khoahoc@due.edu.vn

Website: http://due.udn.vn/nghiencuukhoahoc

Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp và gửi hồ sơ lên Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo quy định. Đối với các hồ sơ vào vòng sơ khảo, vòng chung khảo của Giải thưởng được tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhà trường sẽ có chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành. Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Giảng viên trẻ 2021 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Nha Trang vào tháng 12/2021.

Nhà trường thông báo và kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị gửi thông tin để giảng viên trẻ của Đơn vị đăng ký tham gia Giải thưởng đúng thời gian quy đinh.

Trân trọng!

P. KH&HTQT

Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn