DHKT

Danh sách công bố quốc tế đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu để đăng ký khen thưởng của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng 2020

06/01/2021

Kính gửi Quý Thầy cô,

Thực hiện công văn số 37/QKHCN-VP ngày 07 tháng 07 năm 2020 của Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng kế hoạch triển khai một số hoạt động KHCN do Quỹ phát triển KHCN tài trợ, trong đó có nộp hồ sơ xét khen thưởng công bố khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín năm 2020, Phòng Khoa học & HTQT đã tổng hợp danh sách công bố khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu để đăng ký khen thưởng của Quỹ. Quý thầy cô vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây. 

Các bài báo xét khen thưởng đạt các yêu cầu sau:
- Thời điểm công bố được ghi trên bài báo đăng tạp chí từ 14/5/2020 đến 30/11/2020;

- Bài báo thể hiện đơn vị công tác của tác giả liên hệ (“corresponding author”) là đơn vị thành viên/thuộc/trực thuộc ĐHĐN (tên tiếng Anh có cụm từ “The University of Danang”);

- Bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục SCIE/SSCI/A&HCI trong WoS. Đối với các lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn phải bổ sung thêm bài báo đăng tạp chí thuộc danh mục Scopus. 

Trân trọng.


P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn