DHKT

Danh sách bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu đăng ký khen thưởng của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2020

06/01/2021

Kính gửi Quý Thầy cô,

Thực hiện công văn số 5106/BGDĐT-KHCNMT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khen thưởng bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI (gồm SSCI và ESCI), SCI, SCIE năm 2019 - 2020, Phòng Khoa học & HTQT đã tổng hợp danh sách bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín đạt yêu cầu để đăng ký khen thưởng của Bộ. Quý thầy cô vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây


Các bài báo khen thưởng đạt các yêu cầu sau:
- Chỉ xét thưởng tác giả những bài báo có trong danh sách do đơn vị thống kê và báo cáo, đảm bảo đầy đủ thông tin theo mẫu;
- Bài báo phải có  phải có ít nhất 01 tác giả là cán bộ của đơn vị và ghi tên đơn vị trong bài báo đúng theo quy định;  
- Bài báo được đăng trong năm 2020 tính đến thời điểm thống kê báo cáo và các bài báo được đăng năm 2019 mà chưa được xét thưởng theo Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 12/3/2020;
- Các tác giả vi phạm điều 8 Luật khoa học và Công nghệ 2013 không được xét thưởng.

Trân trọng.
P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn