DHKT

Thông báo hỗ trợ bài báo đăng trên các Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2020

07/12/2020

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Kinh tế, Ban hành kèm theo Quyết định số 1279/QĐ-ĐHKT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc chi hoạt động khoa học công nghệ,

Nhà trường kính thông báo đến cán bộ, giảng viên trong toàn trường về việc hỗ trợ mức kinh phí cho việc đăng các bài báo trên các tạp chí trong nước như sau: Chi hỗ trợ viết báo đăng trên các tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước: 1.000.000 đồng / 1 điểm công trình. Điểm công trình tính theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2020. Để nhận hỗ trợ kinh phí, cán bộ, giảng viên của Nhà trường có bài viết được đăng trên các Tạp chí khoa học được tính điểm hoàn thiện những nội dung sau đây:

1. Đơn đề nghị hỗ trợ bài báo (Mẫu 1), điền thông tin bài báo (Mẫu 2) và scan minh chứng của bài báo (bìa, mục lục của Tạp chí và toàn bộ bài báo).

2. Cập nhật bài báo trên trang scv.udn.vn (Lý lịch khoa học).

3. Thời gian tính điểm: Bài báo được đăng trên các Tạp chí khoa học trong khoảng thời gian từ 01/01/2020 đến 31/12/2020. Các Hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xem xét tính điểm hỗ trợ.

Nhà Trường kính đề nghị Quý Thầy/Cô gửi Đơn đề nghị (Mẫu 1- bản in) về Phòng Khoa học & HTQT trước 17h ngày 31/12/2020 (Thứ Năm) và bản mềm Mẫu 1, Mẫu 2 và file minh chứng về  email: khoahoc@due.edu.vn trong thời hạn trên.

Trân trọng./.


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Công trình khoa học

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn