DHKT

CV 2278-Thông báo tuyển chọn đề tài cấp bộ năm 2021

09/07/2020

Kính gửi Quý Thầy Cô.

 

Thực hiện Công văn số 2456/BGDĐT-KHCNMT ngày 06/7/2020 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2021, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo danh mục đề tài của đơn vị đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2021 (danh mục kèm theo) và thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2021 như sau:
  1. Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 2278/ĐHĐN-KHCNMT ngày 08/7/2020 của ĐHĐN gửi kèm email này.
  2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân, tên tổ chức gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
  3. Các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN trước 17 giờ 00 ngày 27/7/2020 (thứ Hai).
Các hồ sơ gửi kèm thông báo này bao gồm:
- Công văn 2456 của Bộ GD&ĐT;

- Công văn 2278 của ĐHĐN cùng 03 danh mục đề tài gửi kèm.
- Mẫu thuyết minh và tiềm lực cấp bộ;
- Thông tư 11 về quản lý đề tài cấp bộ
- Thông tư 55 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí đề tài KHCN cấp nhà nước/;
- Quyết định 5830 hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán kinh phí cấp bộ.
Trân trọng./.

P.KH&HTQT


Nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Chiến lược Khoa học & Công nghệ

Công trình khoa học

Tư vấn chính sách

Hội nghị - Hội thảo

Tạp chí khoa học kinh tế

Sinh viên Nghiên cứu khoa học

Lý lịch nhà khoa học

Nhóm nghiên cứu

Nhóm đọc (Reading group)

Định mức giờ khoa học

Tin tức - sự kiệnThông báo

Cơ sở dữ liệu KHCN

Văn bản

Liên hệ

Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-4243

khoahoc@due.edu.vn