DHKT

Ông Nguyễn Hồng Sinh

Ông Nguyễn Hồng Sinh
Cựu sinh viên lớp 90K4, niên khóa 1990-1994
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood