DHKT

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK1, 2018-2019

10/09/2018

Khoa QTKD thông báo lịch tiếp SV của các thầy cô giáo của khoa trong HK1, năm học 2018-2019. 

Mời các SV có nhu cầu trao đổi với GV hãy liên hệ và gặp GV theo như lịch được nêu sau.

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK1, NĂM HỌC 2018-2019
STT HỌ VÀ TEL EMAIL THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
1 GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 935667888 son0197@gmail.com Tiết 7,8,9 tại VP Khoa QTKD
2 PGS.TS. NGUYỄN PHÚC NGUYÊN nguyennp@due.edu.vn Tiết 2,3 tại VP Khoa QTKD
3 TS. ĐOÀN THỊ LIÊN HƯƠNG 903556822 huong.dtl@due.edu.vn Tiết 2,3 tại VP Khoa QTKD
4 TS. NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG 914165166 huong.nguyen@vnuk.edu.vn Tiết 10,11 (Phòng 308A, số 105, Lê Lợi, ĐN)
5 TS. LÊ THỊ MINH HẰNG hang.ltm@due.edu.vn Tiết 4,5,6 tại VP Khoa QTKD
6 TS. NGUYỄN XUÂN LÃN 948687799 nguyenxuanlan@due.edu.vn Tiết 4,5 tại VP Khoa QTKD
7 TS. PHAN HOÀNG LONG 90359723 phanhoanglong@due.edu.vn Tiết 4 tại VP Khoa QTKD
8 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU 983417623 thu.ntb@due.edu.vn Tiết 8,9 tại VP Khoa QTKD
9 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ 905220099 bichthuy692000@gmail.com
10 TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN 0914135723 tuannq@due.edu.vn Tiết 4,5 tại VP Khoa QTKD
11 THS. TRÀ LỤC DIỆP 905982888 dieptl@due.edu.vn Tiết 4,5 Khoa QTKD
12 THS. NGUYỄN HỮU HIỂN 0913466828 nhhien@ac.udn.vn Tiết 4,5 VP Khoa QTKD
13 THS. NGUYỄN VĂN LONG 0905777948 nvlong2009@gmail.com Tiết 4,5 tại VP Khoa QTKD
14 THS. TRẦN ĐÌNH LONG 0935111466 longtd@due.edu.vn Tiết 6, 7, 8
15 THS. ĐINH THỊ THUỲ NA 905829246 nadtt@due.edu.vn Tiết 4,5 tại VP Khoa QTKD
16 THS. NGÔ XUÂN THUỶ 905117777 thuyqtkd@yahoo.com Tiết 4,5 tại VP Khoa QTKD
17 THS. NGUYỄN SƠN TÙNG 0911333177 tungns@due.edu.vn Tiết 123,456 tại VP Khoa QTKD