DHKT

Lịch tiếp SV khoa QTKD HK2, 2016-2017

03/01/2017

                                                    LỊCH TIẾP SINH VIÊN KHOA QTKD
STT HỌ VÀ TÊN TEL EMAIL THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 GHI CHÚ
1 GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG  SƠN         15h30-17h Phòng BCN Khoa 15h30-17h Phòng BCN Khoa      
2 PGS.TS. ĐÀO HỮU  HÒA 903547789 daohuuhoa@yahoo.com     14-15h P.Làm việc 8-9h P.Làm việc    
3 TS. ĐOÀN GIA DŨNG         Tiết 9 Thứ tư VP Khoa        
4 TS. ĐOÀN THỊ LIÊN HƯƠNG   huong.dtl@due.edu.vn   Tiết 4,5 P. Đào tạo Tiết 4,5 P. Đào tạo        
5 TS. LÊ THỊ MINH HẰNG   hang.ltm@due.edu.vn Tiết 4,5 Phòng BCN Khoa Tiết 10,11 Phòng BCN Khoa          
6 TS. NGUYỄN XUÂN LÃN         Tiết 4 VP Khoa        
7 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH  THU 983417623 thu.ntb@due.edu.vn   Tiết 8,9 VP Khoa          
8 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 905220099 thuyntb@due.edu.v Tiết 4 VP khoa            
9 TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN 914135723 tuannq@due.edu.vn Tiết 4,5 VP khoa          
10 THS. TRÀ LỤC DIỆP     Tiết 2,3 VP Khoa            
11 THS. NGUYỄN HỮU  HIỂN 0913 466 828 nhhien@ac.udn.vn Chờ lịch giảng mới            
12 THS. BÙI TRUNG  HIỆP     15h-16h P.CTSV 15h-16h P.CTSV 15h-16h P.CTSV 15h-16h P.CTSV 15h-16h P.CTSV    
13 THS. NGUYỄN THỊ LOAN 982207110 loannguyen225@yahoo.com 10h - 11h. VP Khoa 10h - 11h. VP Khoa 10h - 11h. VP Khoa        
14 THS. NGUYỄN VĂN LONG 905777948 nvlong2009@gmail.com       Tiết 4,5 VP khoa    
15 THS. NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG     Tiết 4 VP khoa            
16 THS. NGÔ XUÂN THỦY 905117777 thuyqtkd@yahoo.com       Tiết 10, 11-VP Khoa