DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

 

STT

Học phần

Số

tín chỉ

 
 
 1.  

Triết học

4

 

 1.  

Ngoại ngữ

4

 

 1.  

Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

2

 

 1.  

Quảng cáo và khuyến mãi

2

 

 1.  

Hệ thống thông tin quản trị

2

 

 1.  

Quản trị nguồn nhân lực

3

 

 1.  

Quản trị Marketing

3

 

 1.  

Quản trị tài chính

3

 

 1.  

Nghiên cứu Marketing

3

 

 1.  

Quản trị sản xuất

3

 

 1.  

Quản trị kinh doanh quốc tế

3

 

 1.  

Quản trị chiến lược

3

 

 1.  

Kinh tế lượng

3

 

 1.  

Kế toán quản trị

3

 

 1.  

Quản trị dự án

2