DHKT

NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Nắm bắt được vai trò quan trọng trong việc đào tạo kiến thức “Quản trị nguồn nhân lực” đến sinh viên, TS Nguyễn Quốc Tuấn cùng tập thể giảng viên Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Khoa Quản trị Kinh doanh đã biên soạn cuốn giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực” và đã được Nhà trường tổ chức nghiệm thu vào ngày 02 tháng 06 năm 2022 theo Quyết định số 760/QĐ-ĐHKT ngày 18/05/2022.

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Quốc Tuấn đại diện Ban biên soạn đã trình bày chi tiết về nội dung của giáo trình gồm 7 chương, trong đó Chương 1 “Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực” phân tích bản chất, vai trò chiến lược/ hành chính của quản trị nguồn nhân lực. Sáu chương sau trình bày lần lượt các chức năng trong quản trị nhân lực gồm Phân tích và thiết kế công việc (Chương 2), Hoạch định nguồn nhân lực (Chương 3), Tuyển dụng nguồn nhân lực (Chương 4), Quản trị thành tích (Chương 5), Phát triển nguồn nhân lực (Chương 6) và Tưởng thưởng nhân viên (Chương 7).

Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể giảng viên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực - Khoa QTKD. Nhìn nhận khách quan, Giáo trình giúp người học hiểu và có khả năng thiết kế các chính sách nguồn nhân lực trong các lĩnh vực thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực, tạo dựng mối liên hệ giữa các chức năng nguồn nhân lực với các lĩnh vực quản trị chức năng khác, chiến lược kinh doanh và chiến lược tổ chức.

Trong thời gian tới, khi ấn phẩm phát hành, Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực sẽ là tài liệu học tập và nghiên cứu quý giá cho sinh viên và những ai quan tâm đến ứng dụng Quản trị nguồn nhân lực.

-Theo P.KH&HTQT-