DHKT

Nhóm đọc - “Phân tích dữ liệu kinh doanh trong môi trường số” (Digital Business Analytics)

Vào ngày 30/12/2021 (Thứ năm) vừa qua, T.S. Hoàng Văn Hải đã tiếp nối chủ đề về kinh doanh số và triển khai giới thiệu môn học thuộc chương trình học của chuyên ngành Kinh doanh số cùng các Thầy Cô Khoa Quản trị kinh doanh.

Buổi đọc nhóm với mục đích giới thiệu môn học “Phân tích dữ liệu kinh doanh trong môi trường số” (Digital Business Analytics) đã được TS.Hoàng Văn Hải trình bày với nội dung chính sau đây:

◼ Tổng quan về môn học.

◼ Nội dung chi tiết môn học và phương pháp giảng dạy, đánh giá.

 

Cụ thể buổi nhóm đọc đã cung cấp được các định nghĩa, khái niệm và công cụ quan trọng trong phân tích dữ liệu trong môi trường số, và sau đó là các chuẩn đầu ra cũng như nội dung chi tiết của học phần “Phân tích dữ liệu kinh doanh trong môi trường số” (Digital Business Analytics).