DHKT

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÀI BẢO VỆ LUẬN VĂN KHOÁ K35

Các học viên khoá K35 và các học viên gia hạn khoá trước xin vui lòng nộp bài về khoa theo đúng hạn sau đây. 

Cách nộp bản mềm:

- K35 nộp về link google drive đã được chia sẻ với lớp

- Các khoá khác xin vui lòng gửi bài về địa chỉ email dieptl@due.edu.vn

LỚP

HẠN CUỐI NỘP BÀIFILE MỀM ĐÃ ĐƯỢC DUYỆTVỀ KHOA KT ĐẠO VĂN

HẠN CUỐI NỘP BÀIBẢN CỨNG CÓ CHỮ KÝ GVHDVỀ KHOA KT ĐẠO VĂN

GHI CHÚ

K35.QTR.ĐN

22/07

30/07

 

K35.QTR.QB

19/08

26/08

 

K35.QTR.ĐL

30/07

05/08

 

K35.QTR.KT

12/08

19/08