DHKT

Sinh hoạt ngoại khóa 41K07

07/03/2018
* Thành phần: tất cả SV 2 lớp 41K7.1 -CLC và 41K7.2-CLC
* Thời gian, địa điểm:
- 7h30 ngày 17/03/2018 tại Phòng G302
- 13h30 ngày 17/03/2018 tại Phòng G302