DHKT

 • Ban Chấp hành liên chi đoàn khoa Ngân hàng nhiệm kỳ 2017-2018


  Hồ Ngọc Nguyên (41K07.1-CLC)
  Phó Bí thư BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Vương Bảo Bảo (Giảng viên)
  Bí thư BCH Liên chi đoàn Khoa

  Tạ Thị Huyền Linh (41K24)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa 
   
  Le Phương Thanh Hiền (41K24)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Trương Công Thành (41K07.2-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Lê Thị Huyền Thanh (42K07.2-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Nguyễn Văn Tuấn (42K24.2)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Võ Hồng Phúc (42K07.2-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Nguyễn Thị Hương Giang (42K07.1-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Lê Thị Đan Thanh (42K07.1-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Trương Thị Thùy Linh (42K24.1)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Đoàn Võ Thoại My (42K07.3-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Huỳnh Chí Linh (42K24.2)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Nguyễn Thị Hồng Ngọc (42K07.1-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa
   
  Trần Thanh Long (42K07.1-CLC)
  Ủy viên BCH Liên chi đoàn Khoa