DHKT

Các Bộ luật quan trọng của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

STT

Tên Bộ luật

File đính kèm

Tình trạng hiệu lực

1

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013

/LinkClick.aspx?fileticket=dPCjMYSnsxE%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

1

Bộ luật Dân sự 2005

/LinkClick.aspx?fileticket=JiUrxeC9F0Y%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

2

Bộ luật Hình sự 2009

/LinkClick.aspx?fileticket=9XhuoWxFJ08%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

3

Luật Thương mại 2005

/LinkClick.aspx?fileticket=IF7tFFaGazM%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

4

Bộ luật Lao động 2012

/LinkClick.aspx?fileticket=K4oDa07Nk9c%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

5

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004

/LinkClick.aspx?fileticket=JiUrxeC9F0Y%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

6

Bộ luật Tố tụng hình sự 2003

/LinkClick.aspx?fileticket=vqJRu-kuwVI%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

7

Luật cán bộ công chức 2008

/LinkClick.aspx?fileticket=9CAciKCHb9I%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US

Còn hiệu lực

(Cập nhật đến tháng 4/2015)