DHKT

HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

23/12/2021

HƯỚNG DẪN TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trích dẫn (Referencing) là gì?

“Trích dẫn tài liệu là phương pháp được chuẩn hóa trong việc ghi nhận những nguồn tin và ý tưởng mà người viết đã sử dụng trong bài viết của mình trong đó người đọc có thể xác định rõ từng tài liệu được trích dẫn, tham khảo.” (Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam, 2011).

2. Tại sao cần phải trích dẫn?

Việc trích dẫn là để tránh ĐẠO VĂN, để xác thực những câu nói, để thể hiện rằng người viết có nghiên cứu về chủ đề đang viết, cho phép người đọc theo dõi những gì người viết đang viết và xác định được công việc của tác giả được trích dẫn trong bài.

3. Các bước để trích dẫn

a.       Lưu giữ thông tin chi tiết và các số trang có liên quan của tất cả các nguồn thông tin tìm được.

b.      Chèn trích dẫn vào các vị trí thích hợp trong đoạn văn bản của bài viết. Những trích dẫn này được gọi là “trích dẫn trong bài”.

c.       Tổng hợp một danh mục tài liệu tham khảo ở cuối bài, liệt kê chi tiết của tất cả các trích dẫn đã sử dụng trong bài.

4. Trích dẫn trong bài

- Trích dẫn trực tiếp

* Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn:

Nguyễn Văn A (1992) cho rằng: Tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả(trang…)

* Nếu nhiều tác giả:

Nguyễn Văn A và cộng sự (1992) cho rằng: Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước (trang…)

* Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói”  (Tổng quan du lịch, 2000, nhà xuất bản, trang)

- Trích dẫn gián tiếp

* Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

“Thực hiện cải cách nền hành chính nhà nước”  (Nguyễn Văn A, 2000)

* Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC

“Du lịch là ngành công nghiệp không khói” (Nguyễn Văn A, Trần Thị B, Tôn Thị F, 2002)

Lưu ý:

_Nếu tài liệu bằng tiếng Việt và tác giả người Việt thì ghi rõ họ và tên của tác giả (thay vì ghi Họ)

_Nếu không xác định được năm xuất bản thì ghi n.d. thay cho năm.

5. Tạo danh mục Tài liệu tham khảo

Danh mục Tài liệu tham khảo chỉ chứa chi tiết về các sách, bài báo, trang web, v.v… mà người viết có trích dẫn trong bài.

Danh mục TLTK phải được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ABC của họ tác giả.

Danh mục TLTK phải ghi tên của tất cả các tác giả được trích dẫn trong bài.

Nếu có nhiều tài liệu của cùng một tác giả thì phải liệt kê các tài liệu theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ tài liệu xuất bản sớm nhất.

Nếu một tác giả xuất bản nhiều hơn 1 tài liệu trong cùng một năm thì đánh thêm chữ cái sau số năm. Ví dụ: 2006a; 2006b.

Xuống dòng mỗi khi liệt kê một tài liệu mới.


 

Tài liệu tiếng Việt

Dạng tài liệu

Trích dẫn trong bài

Cách ghi chi tiết tài liệu tương ứng trong danh mục TLTK

Sách

(Nguyễn Văn C, 2001)

Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề sách. (Phiên bản). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Nguyễn Văn C (2001). Bàn về bản sắc văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục.

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học

(Nguyễn Văn D, 2009)

Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài báo. Tiêu đề tạp chí, Số volume (Số Issue): Số trang.

Nguyễn Văn D (2009). Du lịch văn hoá ở Việt Nam. Du lịch sinh thái và du lịch văn hoá, 3(1): 15-20.

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học

(Phan Văn D, 2010)

Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài báo. Tiêu đề kỷ yếu hội thảo, Nơi xuất bản, Số trang.

Phan Văn D. (2010). Điều chỉnh tỷ giá thị trường. Hội thảo phát triển kinh tế, Đà Nẵng

Luận văn

(Lê Trọng Tấn, 2011)

Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề luận văn, Cấp luận văn, Trường Đại học cấp bằng, Tỉnh/Thành.

Lê Trọng Tấn. (2011). Phát triển kinh tế nông thôn. Luận văn tốt nghiệp cử nhân, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

Trang web

Theo Bộ Công Thương (2013),

Họ và tên tác giả. (Năm xuất bản). Tiêu đề nội dung web, Tên tổ chức tài trợ trang web, <Đường dẫn trang web>, truy cập ngày/tháng/năm.

Bộ Công Thương. (2013). Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu thủy hải sản, <http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx>, truy cập ngày 12/05/2014.

Bài giảng

Phan Trọng An (2008) nêu ra…

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên (Hoặc tên tổ chức chịu trách nhiệm). (Năm xuất bản). Tên/tiêu đề bài giảng, Loại bài giảng, Tên trường Đại học, Tỉnh/Thành.

Phan Trọng An. (2008), Quản trị lực lượng bán, PowerPoint slides, Đại học Kinh tê, Đại học Đà Nẵng.

Tài liệu nước ngoài

Dạng tài liệu

Trích dẫn trong bài

Cách ghi chi tiết tài liệu tương ứng trong danh mục TLTK

Sách

(Vreeland, 2003)

 

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên. (Năm xuất bản). Tiêu đề sách. (Phiên bản). Nơi xuất bản: Nhà xuất bản.

Vreeland, J. R. (2003). The IMF and economic development, Cambridge: Cambridge University Press.

Bài báo đăng trên Tạp chí khoa học

(Dorado, 2005)

 

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài báo. Tiêu đề tạp chí, Số volume (Số Issue): Số trang.

Dorado, S. (2005). Institutional entrepreneurship, partaking, and convening. Organization Studies, 26(3): 385–414.

Bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo khoa học

(Perttula, 2003)

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên. (Năm xuất bản). Tiêu đề bài báo. Tiêu đề kỷ yếu hội thảo, Nơi xuất bản, Số trang.

Perttula, K. M. (2003). The POW factor: Understanding passion for one’s work. The annual meeting of the Academy of Management, Seattle.

Luận văn

(Levina, 2001)

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên. (Năm xuất bản). Tiêu đề luận văn, Cấp luận văn, Trường Đại học cấp bằng, Tỉnh/Thành.

Levina, N. (2001). Multi-party information systems development: The challenge of cross-boundary collaboration. PhD dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.

Trang web

(Albanese, 2009)

 

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên/tên tổ chức. (Năm xuất bản). Tiêu đề nội dung web, Tên tổ chức tài trợ trang web, <Đường dẫn trang web>, truy cập ngày/tháng/năm.

Albanese, A. 2009. Fairer compensation for air travellers, Minister for Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, <http://www.minister.infrastructure.gov.au/aa/releases/2009/ January/AA007_2009.htm>, truy cập ngày 30/01/2013.

Bài giảng

(Johnson, 2008)

Họ tác giả, Chữ viết tắt của tên đệm và tên (Hoặc tên tổ chức chịu trách nhiệm). (Năm xuất bản). Tên/tiêu đề bài giảng, Loại bài giảng, Tên trường Đại học, Tỉnh/Thành.

Johnson, A. 2008, Week 3 Pipes, PowerPoint slides, University of Queensland, Brisbane.