DHKT

Khoa Kinh Tế Chính Trị

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

22/04/2015

1/ TS. Trần Ngọc Ánh

[1]

Bài báo: Người cầm quyền theo tư tưởng pháp trị Hàn Phi và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước ta hiện nay. Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 59. Năm 2014. 

[2]

Bài báo: Cơ sở tư tưởng triết học trong học thuyết pháp trị Hàn Phi. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. tạp chí triết học. Số: 10(269). Trang: 28-34. Năm 2013. 

[3]

Bài báo: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – CẦN TIẾP TỤC BỔ XUNG VÀ HOÀN THIỆN . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: 9 (58). Trang: 104-109. Năm 2012.

[4]

Bài báo: ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – CẦN TIẾP TỤC BỔ XUNG VÀ HOÀN THIỆN . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: 9 (58). Trang: 104-109. Năm 2012. 

[5]

Bài báo: Ngoại giao Tây Sơn – Những tư tưởng đặc sắc và bài học lịch sử . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 97-103. Năm 2009

[6]

Bài báo: Khổng Tử và Hồ Chí Minh: Những tương đồng và khác biệt trong tư tưởng đạo đức . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 4. Trang: 41-44. Năm 2009. 

[7]

Bài báo: Chia sẻ lợi ích – Nền tảng của liên kết kinh tế khu vực miền Trung – Tây Nguyên,Tạp chí Khoa học & Công nghệ (ĐHĐN) số 3(32) – 2009, tr 127 – 132. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 127-132. Năm 2009. 

[8]

Bài báo: “Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin”- Tạp chí KH & CN ĐHĐN số 3(26), 2008 tr129-133 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 129-133. Năm 2008.

[9]

Bài báo: Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì NhậmTác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Huế xưa & nay. Số: 90. Trang: 34-37. Năm 2008. 

[10]

Bài báo: Tư tưởng ngoại giao đặc sắc của vương triều Tây Sơn qua Bang giao hảo thoại của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Huế xưa & nay. Số: 90. Trang: 34-37. Năm 2008. 

[11]

Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng – cội nguồn sức sống của triết học Mác, chủ nghĩa Mác . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 8. Trang: 23-27. Năm 2008. 

[12]

Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – LêninTác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: số 3(26), 2008. Trang: tr129-133. Năm 2008.

[13]

Bài báo: “Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin”Tác giả: Trần Ngọc Ánh. tạp chí khoa học & công nghệ ĐHĐN. Số: 3(26). Trang: 129-133. Năm 2008. 

[14]

Bài báo: Bản chất khoa học và cách mạng là cội nguồn sức sống của chủ nghĩa Mác – LêninTác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí KH & CN ĐHĐN. Số: số 3(26), 2008. Trang: tr129-133. Năm 2008. 

[15]

Bài báo: Nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm - Bước tiến của tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XVIII . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 58-62. Năm 2007. 

[16]

Bài báo: Về quan điểm “đức là gốc” trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Năm 2007. 

[17]

Bài báo: “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí sinh hoạt Lý luận. Số: 6. Trang: 3-5. Năm 2007. 

[18]

Bài báo: “Đức là gốc” - Quan điểm cơ bản, nhất quán và đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 6 (85). Trang: 3-5. Năm 2007. 

[19]

Bài báo: Quan niệm Thời mệnh trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 81-84. Năm 2006. 

[20]

Bài báo: Vai trò con người đối với lịch sử xã hội trong tư tưởng Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 8. Trang: 26-29. Năm 2005. 

[21]

Bài báo: Tư tưởng và tấm gương trung nghĩa của Ngô Thì Nhậm . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Hues xưa & nay. Số: 72. Trang: 32-36. Năm 2005.

[22]

Bài báo: . Sự tương đồng và khác biệt trong tư tưởng giáo dục của Ngô Thì Nhậm và La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 2. Trang: 33-37. Năm 2004. 

[23]

Bài báo: Hai nhân tố cơ bản quyết định xu hướng vận động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: 3. Trang: 90-94. Năm 2004.

[24]

Bài báo: . Bàn thêm tư tưởng về Nhân của Khổng Tử qua Luận Ngữ . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 9. Trang: 32-35. Năm 2004. 

[25]

Bài báo: Tư tưởng giáo dục Ngô Thì Nhậm,Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đại học Đà Nẵng, tháng 11 năm 2004 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo. Số: T 11. Năm 2004. 

[26]

Bài báo: Ngô Thì Nhậm – Tấm gương sáng về đạo làm người trong thời kỳ biến loạn lịch sử, Tạp chí Triết học 5-2003, tr 32-35 . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí triết học. Số: 5. Trang: 32-35. Năm 2003. 

[27]

Bài báo: Phát huy lợi thế so sánh - Định hướng phát triển quan trọng của miền Trung và Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc. Số: 10. Trang: 6-9. Năm 2003.

[28]

Bài báo: Tìm hiểu tư tưởng “Đức trị và “Pháp trị của Lê Quý Đôn qua “Kinh Thư diễn nghĩa” . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 118-121. Năm 2002. 

[29]

Bài báo: Quan niệm của Lê Quý Đôn về tư cách người cầm quyền qua “Kinh Thư diễn nghĩa”, Tạp chí Khoa học Xã hội số 6/2002, tr 39-42. . Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học xã hội. Số: 6. Trang: 39-42. Năm 2002.

[30]

Bài báo: Về một phương diện tiếp cận kinh tế tri thức. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8. Trang: 61-63. Năm 2001. 

[31]

Bài báo: Góp phần tìm hiểu mệnh đề “Dân là gốc nước trong Kinh Thư. Tác giả: Trần Ngọc Ánh. Tạp chí Triết học. Số: 1. Trang: 37-40. Năm 1997. 


2/ TS. Nguyễn Hồng Cử

[1] Tư tưởng tự do kinh tế trong học thuyết của Adam Smith

Tác giả: Nguyễn Hồng Cử, Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội, Số: Năm: 1998

[2] 10 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài ở thành phố Đà Nẵng Tạp chí Kinh tế và dự báo Số 4. Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và dự báo Số: Trang: Năm: 1999

[3] Tăng trưởng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng bền vững hay không bền vững
Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 125-134 Năm: 1999

[4] Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Gia Lai, hiện trạng và phương hướng chuyển dịch Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2005

[5] Biến động giá cả - nhân tố gây mất ổn định của sản xuất nông sản xuất khẩu vùng Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2010

[6] Vấn đề xã hội trong phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất khẩu Ở Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hồng Cử: Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 151-157 Năm: 2010

[7] Phương hướng phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất khẩu vùng Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng Số: Trang: 69-76 Năm: 2010

[8] Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ.

Tác giả: Nguyễn Hồng Cử, Trần Hồng Lưu Tạp chí: Kỷ yếu HTKH 5 năm đào tạo tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng Số: 11 Trang: 105-111 Năm: 2011

[9] Tham luận: Vi phạm pháp luật của cơ quan công quyền và cán bộ nhà nước - cản trở lớn nhất của việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: K.Y Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số: Trang: 156-165 Năm: 2013

 [10] Sự kết hợp yếu tố thị trường và yếu tố xã hội trong mô hình tăng trưởng kinh tế của Cộng hòa Liên Bang Đức và một số kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hồng Cử Tạp chí: Tạp chí Khoa học Kinh tế (0866-7969) Số: 04 (4) 2013 Trang: 123 Năm: 2013

 

3/ TS. Dương Anh Hoàng

[1]

Tham luận: Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch ở các trường Cao đẳng, Đại học . Tác giả: Dương Anh Hoàng, Trần Thị Tuyết . Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế lần thứ 3. Trang: 631-638. Năm 2013.

[2]

Bài báo: Cân bằng xã hội, bình đẳng xã hội trong nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam . Tác giả: Dương Anh Hoàng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68).2013. Trang: 117-121. Năm 2013.

[3]

Bài báo: Về khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực. Tác giả: Dương Anh Hoàng. TC Phát triển Nhân lực. Số: 3. Trang: 37. Năm 2007. 

[4]

Bài báo: Cơ chế thị trường và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Tác giả: Dương Anh Hoàng. Tạp chí khoa học xã hội. Số: 28. Trang: 54. Năm 2007. 

[5]

Bài báo: Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế ở các tỉnh miền Trung. Tác giả: Dương Anh Hoàng. Khoa học xã hội (1859-0136). Số: 12. Trang: 51. Năm 2004. 

[6]

Bài báo: Cơ chế thị trường và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Tác giả: Dương Anh Hoàng. Khoa học xã hội (1859-0136). Số: 10. Trang: 54. Năm 2001. 

[7]

Tham luận: Sự cần thiết phải xây dựng, phát triển nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế khu vực ở miền Trung.Tác giả: Dương Anh Hoàng. Kỷ yếu HTKH cấp bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền trung – Tây nguyên. Trang: 100. Năm 2000.

[8]

Tham luận: Tham luận: Một số thách thức về mặt xã hội, văn hoá - nhân văn nảy sinh trong quá trình hình thành, phát triển khu công nghiệp Dung Quất và những giải pháp cho vấn đề này. Tác giả: Dương Anh Hoàng. Hội thảo quốc tế về Dung Quất. Trang: 171. Năm 1997. 

 

4/ ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam – vai trò lãnh đạo then chốt trong tiến trình thực hiện thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền. Kỷ yếu Hội thảo “90 năm cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại” – Đà Nẵng, 11/2007.

[2] Một số lý luận về Nhà nước Pháp quyền XHCN trong mối quan hệ với Đảng Cộng sản – Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền. Kỷ yếu Hội thảo “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 6/2013.

[3] Đọc sách “Văn hóa Việt Nam trên con đường giải phóng, đổi mới, hội nhập và phát triển” – Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Dân tộc và Thời đại – 3/2014.

[4] Tham luận “Một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc” – Tác giả: Nguyễn Thị Thu Huyền. Kỷ yếu Hội thảo “Nhận diện văn hóa với tư cách là sức mạnh nội sinh của sự phát triển và của dân tộc trong giai đoạn mới” – 8/2014.


paykasa bozdurma
antalya escort
instagram takipçi satın al
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort
ankara escortlar

antalya escort

izmir escort
alanya escort
side escort konyaalti escort kadik�y escort gaziantep escort