DHKT

Thay đổi thời gian báo cáo thực tập tốt nghiệp kỳ II năm học 2019 - 2020

06/05/2020

Do sự gian đoạn học tập và quá trình thực tập vì tình hình dịch Covid vừa qua, Khoa kinh tế thông báo đến các sinh viên đang thực tập kỳ II năm học 2019 - 2020 về việc kéo dài thời gian thực tập và điều chỉnh thời gian báo cáo cụ thể như sau:

Nộp bản hoàn thiện về Khoa trước ngày 05/06/2020

Dự kiến báo cáo thực tập: 08 - 10/06/2020

Sinh viên các nhóm thực tập liên hệ giáo viên hướng dẫn để theo dõi chi tiết và nhận được sự hướng dẫn cụ thể từ giảng viên phụ trách.