DHKT

KẾT QUẢ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA 2019

04/05/2019
Vừa qua, Khoa đã đánh giá 30 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và chọn ra được 3 đề tài sau đây để tiếp tục phản biện, bổ sung và chọn đưa lên Hội nghị nghiên cứu khoa học cấp trường.

1. Nghiên cứu các Quy tắc xuất xứ liên quan đến thị trường xuất khẩu hàng dệt may chính của Việt Nam của nhóm sinh viên Cúc, Linh, Ngân, Thêm, Thư.

2.Impacts of national cultures on tourists' accommodation choice intention: The case of homestays của nhóm sinh viên Thao, Hân, Tiền, Hiệp

3. Evaluating benefits to students participating in festivals and events as the volunteers của nhóm sinh viên Hương, Minh, Nhi, Phương.

Các nhóm nêu trên chuẩn bị một slide để thuyết trình khoảng 20 phút để báo cáo trước Hội đồng. Buổi phản biện dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng thứ Năm 9/5/2019