DHKT

ThS. Đỗ Minh Sơn- Email: sondm@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên; Phó khoa Kinh Doanh Quốc Tế

- Cử nhân chuyên ngành: Quản lí Kinh doanh Công nghiệp; Đại học Bách khoa - ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Đại học Kinh tế - ĐHĐN

- Môn học giảng dạy: Đàm phán kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh xuất nhập khẩu, Thanh toán trong ngoại thương, Vận tải và Logistics, Kinh doanh quốc tế