DHKT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG (UD-DUE) - VIỄN CẢNH - SỨ MỆNH - HỆ THỐNG GIÁ TRỊ

09/12/2021

Với niềm tin rằng giáo dục đại học đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo xã hội tương lai, UD-DUE theo đuổi tư tưởng giáo dục khai phóng, với tính nhân bản, tinh thần khoa học và sự chủ động học tập suốt đời của mỗi cá nhân, vì mục tiêu xây dựng một xã hội thịnh vượng và tiến bộ. Các trụ cột trong quan điểm giáo dục của nhà trường là:

- Sứ mệnh của giáo dục là khám phá và thúc đẩy các tiềm năng to lớn của con người trong tiến trình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Giáo dục đại học đóng vai trò tổ chức, tạo lập điều kiện và thúc đẩy mỗi cá nhân tự khai mở các năng lực riêng biệt trong việc theo đuổi các giá trị sống tốt đẹp, nhân văn, thúc đẩy tiến bộ xã hội. 

- Hoạt động cốt lõi trong giáo dục đại học là sự tự rèn luyện của mỗi cá nhân. Phương châm giáo dục của UD-DUE là thúc đẩy mọi người không ngừng tự đào tạo, tự hoàn thiện và tự khẳng định mình.

- Sự tích lũy tri thức và sáng tạo từ giáo dục đại học phải có giá trị thực tiễn và phục vụ cho tiến bộ xã hội. UD-DUE đề cao tính hữu dụng và đạo đức trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác phát triển của mình.

Viễn cảnh:

Khát vọng của chúng tôi là trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại.

Sứ mệnh:

Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến và nhân văn nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế, kinh doanh và quản lý, đảm bảo nền tảng thành công và năng lực học tập suốt đời cho người học, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng.

Hệ thống giá trị:

Những giá trị được UD-DUE xây dựng, bảo vệ và phát triển trở thành nền tảng định hướng mọi hoạt động là: 

Chính trực: Tôn trọng sự thật và sự minh bạch 

Tôn trọng: Tôn trọng cá nhân, bảo vệ thiên nhiên và chấp nhận sự khác biệt 

Cảm thông: Thúc đẩy tinh thần sẻ chia và đồng cảm 

Hợp tác: Đề cao tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau

Sáng tạo: Thúc đẩy khám phá và đổi mới không ngừng

Những nội dung trên thường xuyên được được nhà trường tổ chức truyền thông, lồng ghép trong Đại hội Đảng các cấp, Hội nghị công nhân viên chức, Các cuộc họp của Đảng ủy, Hội nghị Giao ban, Hội nghị công tác sinh viên, trên các pano, bảng tin tại các giảng đường, trên trang web của Nhà trường (http://due.udn.vn/vi-vn/gioithieu/gioithieugt/cid/72), trong Sổ tay cán bộ viên chức, sổ tay sinh viên và các ấn phẩm truyền thông khác...