DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học học kỳ II năm học 2018 - 2019

26/11/2020

THÔNG BÁO

                Kính gửi:

-  Các đơn vị trong trường;

-  Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Nhà trường dự kiến tổ chức cho sinh viên Hệ chính quy đăng ký học học kỳ II năm học 2018 – 2019 từ ngày 29/11/2018. Để việc đăng ký học được thuận lợi, Nhà trường đề nghị các sinh viên chú ý các nội dung sau:

         1.     Các lưu ý khi đăng ký học

        - Mỗi sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình; sinh viên không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ khi đăng ký.

       - Đối với sinh viên không thuộc đối tượng đã đăng ký thực tập tốt nghiệp: sinh viên phải kiểm tra và thực hiện đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định, cụ thể sinh viên học lực bình thường phải học tối thiểu 14 tín chỉ trong một học kỳ, sinh viên học lực yếu chỉ học từ 10 đến 14 tín chỉ. Những sinh viên không đăng ký đủ số lượng tín chỉ trong học kỳ sẽ bị kỷ luật theo quy định số 1834/ĐHĐN-ĐT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

        - Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp:

            + Sinh viên đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 2 học phần, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

           + Sinh viên đã đăng ký báo cáo thực tập tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 4 học phần, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

        - Những sinh viên đang theo học chương trình 2 phải thực hiện việc đăng ký ít nhất 3 tín chỉ của các học phần thuộc chương trình thứ hai.

        - Sinh viên muốn được xét Học bổng khuyến khích học tập phải học ít nhất 15 tín chỉ/1 học kỳ (không tính học phần GDTC).

       - Những sinh viên đăng ký trên 21 tín chỉ sẽ không được hủy bớt học phần đã đăng ký trong thời gian thực hiện đăng ký học và bắt buộc phải tham gia học các học phần đã đăng ký ở học kỳ II năm học 2018 – 2019.

         

         2.     Thời gian thực hiện đăng ký

         Đợt 1: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 42K về trước

         Từ 8h00 ngày 29/11/2018 đến 24h00 ngày 02/12/2018

         Đợt 2: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 43K

       Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu cá nhân, tiến hành điều chỉnh, đăng ký học bổ sung (nếu cần) cho đủ số tín chỉ theo quy định từ 8h00 ngày 01/12/2018 đến 24h00 ngày 03/12/2018.

         Đợt 3: Dành cho sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy

        Từ 8h00 ngày 05/12/2018 Nhà trường thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy (nếu có) tại địa chỉ www.due.udn.vn sinh viên tiến hành đăng ký học bổ sung từ 8h00 ngày 05/12/2018 đến 16h00 ngày 06/12/2018.

        Chú ý: Những sinh viên đã đăng ký học vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu các học phần khác đã đăng ký trước đó. Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, sinh viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

         Đợt 4: Dành cho sinh viên các lớp chính quy khóa 44K đăng ký học phần Giáo dục thể chất

         Từ 8h00 ngày 14/12/2018 đến 24h00 ngày 16/12/2018


         3.     Hoàn thành việc đăng ký học

        Sau khi đăng ký học thành công, sinh viên in phiếu đăng ký học và thông qua Cố vấn học tập (GVCN). Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký thì sinh viên đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 07/12/2018 đến 12/12/2018. Kết thúc đợt đăng ký, GVCN chuyển phiếu đăng ký học của lớp chủ nhiệm về Phòng Đào tạo qua giáo vụ khoa.

         Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

         Trân trọng!