DHKT

Biểu mẫu dành cho chương trình trao đổi sinh viên

HTQT-MobilityOut02.docx

HTQT-MobilityOut01.docx

 


Liên hệ

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

(0236) 395-8635

interrelations@due.edu.vn