𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐂𝐈𝐄


Bạn không cần phải là một nhà lãnh đạo xuất sắc, cũng không cần phải là một diễn giả đại tài, thì mới có thể gọi là "thành công". Nhưng để thành công thì bạn phải dám tự tin “𝐍𝐎́𝐈” lên những suy nghĩ bên trong bạn.

Tiếng “𝐍𝐎́𝐈” trong gia đình 👨‍👩‍👧‍👦
Tiếng “𝐍𝐎́𝐈” ngoài xã hội 🏘
Và tiếng “𝐍𝐎́𝐈” bên trong bạn 👤

Tất cả đều cần được cất lên.🗣️

Nếu không dám “𝐍𝐎́𝐈” và không thể “𝐍𝐎́𝐈” tốt, bạn đã bỏ lỡ một phương tiện nhanh nhất để gây ấn tượng với đối phương trong 5s đầu tiên của cuộc hội thoại. Và biết đâu, chính vì thế, bạn đánh mất cơ hội và điểm cộng của bản thân trong mắt họ. Chúng ta đều biết tầm quan trọng của tiếng “𝐍𝐎́𝐈” bên trong mỗi người và tư duy phản biện, dẫu vậy những rào cản vô hình vẫn giữ ta lại bên trong một chiếc hộp mà chẳng thể thoát ra📦. Và đó là lý do 𝐂𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐂𝐈𝐄 ra đời, chúng mình ở đây để giúp bạn đập tan “𝐧𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐨̛̣ 𝐧𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚́𝐦 đ𝐨̂𝐧𝐠”.

"𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐂𝐈𝐄" 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚̂𝐮 𝐥𝐚̣𝐜 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 Đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐚̣𝐨 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ - 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐞̂́ - Đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠, được thành lập với mong muốn tạo nên môi trường lành mạnh, thiết thực để sinh viên có cơ hội 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐥𝐮̛𝐮, 𝐭𝐫𝐚𝐮 𝐝𝐨̂̀𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̉ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡, 𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚́𝐦 đ𝐨̂𝐧𝐠. 𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐫𝐚, 𝐂𝐋𝐁 𝐜𝐨̀𝐧 𝐡𝐮̛́𝐚 𝐡𝐞̣𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 𝐩𝐡𝐚̉𝐧 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜, 𝐤𝐡𝐨̛𝐢 𝐝𝐚̣̂𝐲 𝐧𝐠𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐜𝐚̉𝐦 𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚́𝐢 "𝐭𝐨̂𝐢" 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧.

Trạm nói hy vọng sẽ đem đến cho mọi người một môi trường năng động, tích cực để bạn 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐫𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 và tự tin nói lên suy nghĩ của mình.
Khai phá tiếng “𝐍𝐎́𝐈” và suy nghĩ phi thường bên trong bạn là sứ mệnh lớn nhất của 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐂𝐈𝐄.
_____________________
You don't need to be a distinguished leader, nor a spellbinder, to be what we call "𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥”. However, you have to be self-assured enough to “𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊” your inner thoughts.
The “VOICE” in the family 👨‍👩‍👧‍👦
The “VOICE” in the society 🏘
The “VOICE” inside you 👤

All need to be articulated. 🗣️

If you don't dare to "𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊" and cannot "𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊" well, you have missed the speediest vehicle to dazzle the other person in the first 5 seconds of a conversation. And who knows, because of that, you let your chance slip by and fail to gain additional credits in their eyes. We all know the significance of our inner voice and critical thinking, yet invisible barriers still keep us inside a box from which we can’t escape📦🙅.That's why 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐛 - 𝐂𝐈𝐄 was born, we're here to help you smash your "𝐅𝐞𝐚𝐫 𝐨𝐟 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠".

"𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐂𝐈𝐄" 𝐢𝐬 𝐚 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐚𝐟𝐟𝐢𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - 𝐃𝐚 𝐍𝐚𝐧𝐠 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐬, established with the desire to create a wholesome and empirical environment for students to have the opportunities to exchange experiences, cultivate knowledge as well as practice presentation and eloquence in front of crowds. What’s more🏃, our club also exploits your 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭, evoke inspiration in each student to confidently express their own perspectives and “𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐜𝐡𝐨𝐞𝐬”.

𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 hopes to bring everyone a dynamic and positive environment for you to step out of your “𝐂𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭 𝐙𝐨𝐧𝐞” and boldly speak your mind.

𝐀𝐰𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐬 𝐨𝐮𝐫 𝐑𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐃’𝐞̂𝐭𝐫𝐞 🕵️

-----------------------------
Người viết: DUI
Chuyển ngữ: Catarina
Minh họa: Tricie
-----------------------------
Liên hệ:
📩: speakstation.cie.due@gmail.com
📌: FB SpeakStation-CIE
📞: Thùy Linh (Chủ nhiệm)