DHKT

Thông báo v/v đăng ký học HK I năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên hệ Chính quy

28/06/2022

                    Kính gửi:     

- Các Khoa, đơn vị trong Trường;- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

           

Nhà trường sẽ tổ chức đăng ký học Học kỳ I năm học 2022 – 2023 cho sinh viên Hệ chính quy. Sinh viên (SV) phải tuân thủ quy định về việc đăng ký học và thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.edu.vn theo đúng kế hoạch sau:

1.    Đăng ký học

Đợt 1: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 45K về trước

Thời gian: Từ 08h00 ngày 30/06/2022 đến 17h00 ngày 03/07/2022.

Đợt 2: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 46K

Thời gian: Từ 08h00 ngày 04/07/2022 đến 17h00 ngày 06/07/2022.

Đợt 3: Dành cho SV các lớp chính quy khóa 47K

Thời gian: Từ 08h00 ngày 07/07/2022 đến 17h00 ngày 09/07/2022.

Đợt 4: Dành cho SV đã đăng ký vào các lớp học phần (HP) bị hủy

Thời gian: Từ 08h00 ngày 18/07/2022 đến 11h00 ngày 20/07/2022.

Chú ý:

+ Những SV đã đăng ký học vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó.

+ Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, SV liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạo để được giải quyết.

+ Trường hợp SV có nhu cầu đăng ký mở thêm lớp HP, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào link sau: https://forms.office.com/r/yh2TKZVFRV để Nhà trường có căn cứ xem xét, giải quyết.

2.    Xác nhận/Điều chỉnh đăng ký

-       Sau khi đăng ký học thành công, SV in phiếu đăng ký học thông qua Cố vấn học tập (GVCN).

-       Trường hợp cần điều chỉnh đăng ký, SV đề nghị GVCN thực hiện điều chỉnh trong thời gian từ 08h00 ngày 11/07/2022 đến 17h00 ngày 13/07/2022.

-       Kết thúc đợt đăng ký, GVCN chuyển phiếu đăng ký học của lớp chủ nhiệm về Phòng Đào tạo qua giáo vụ khoa.

3.    Những lưu ý khi đăng ký học

-       Theo Qui chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-ĐHKT ngày 30/11/2021) của Trường ĐH Kinh tế, sinh viên đang học chương trình đào tạo Đại học tại Trường ĐHKT có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên có thể được đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường và các học phần này được thay thế cho các học phần tương ứng trong chương trình đào tạo đại học hiện hành. Sinh viên tham khảo danh mục các học phần trình độ thạc sĩ được xét miễn học, công nhận, chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo Đại học tại đây.

-       Sinh viên cần nghiên cứu kỹ lộ trình học để xác định các HP dự kiến đăng ký.

-       Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học trực tuyến bằng tài khoản cá nhân của mình.

-       Mỗi SV không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

-       Sinh viên phải đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định. Cụ thể:

+ Đối với sinh viên Khóa 46K trở về trước: Sinh viên học lực bình thường đăng ký tối thiểu 14 tín chỉ, sinh viên học lực yếu đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa 14 tín chỉ.

+ Đối với sinh viên Khóa 47K: Sinh viên học lực bình thường đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 25 tín chỉ; Sinh viên học lực yếu đăng ký tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa 17 tín chỉ.

-       Sinh viên đã đăng ký khóa luận tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 02 học phần, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

-       Sinh viên đã đăng ký báo cáo thực tập tốt nghiệp chỉ được phép đăng ký thêm tối đa 02 học phần (đối với các chuyên ngành K03, K14, K21, K23, K26), 03 học phần (đối với chuyên ngành K22), và 04 học phần đối với các chuyên ngành khác, kể cả học phần thể dục và học phần thuộc chương trình thứ hai.

-       Những sinh viên đang theo học chương trình 2 phải thực hiện việc đăng ký ít nhất 3 tín chỉ của các học phần thuộc chương trình thứ hai (trừ học kỳ cuối khóa học ở chương trình thứ nhất hoặc thứ hai). Sinh viên xếp hạng học lực yếu ở chương trình thứ nhất hoặc thứ hai không được đăng ký các học phần mới của chương trình thứ hai.

-       Những sinh viên không đăng ký đủ số lượng tín chỉ trong học kỳ sẽ bị kỷ luật theo quy định số 1834/ĐHĐN-ĐT ngày 18 tháng 04 năm 2013 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

-       Sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi đăng ký học. Những sinh viên đăng ký trên 21 tín chỉ sẽ không được rút học phần và bắt buộc phải tham gia học các học phần đã đăng ký ở học kỳ I năm học 2022 - 2023.


Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!