DHKT

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH RÚT HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÝ HỌC Ở HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC LỚP 47K HỆ CHÍNH QUY (HỌC QUÂN SỰ ĐỢT 3)

17/05/2022

Kính gửi:    Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 47K (dành cho các lớp học quân sự đợt 3).

 

          Nhà trường thông báo thời gian sinh viên thực hiện việc rút học phần đã được đăng ký của học kỳ II năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa 47K (dành cho các lớp học quân sự đợt 3) như sau:

          - Từ ngày 19/5/2022 đến hết ngày 23/5/2022: Sinh viên thực hiện việc rút học phần trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn, sau đó in Đơn xin rút học phần trình Giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên xem xét đồng ý.

          - Ngày 24/5/2022: Sinh viên nộp Đơn xin rút học phần đã có chữ ký của Giáo viên chủ nhiệm hoặc Ban chủ nhiệm Khoa quản lý sinh viên về Phòng Đào tạo của Nhà trường.

          - Ngày 27/5/2022: Sinh viên đăng nhập vào trang web để kiểm tra kết quả cho phép rút học phần. Sinh viên chỉ được phép dừng học học phần đăng ký rút sau khi Phòng Đào tạo đã xác nhận đồng ý cho rút học phần. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo trong ngày 27/5/2022.

          Sinh viên xếp loại học lực yếu (điểm TBC tích lũy < 2.0) nên rút học phần để đảm bảo số tín chỉ học tập ở học kỳ này tối thiểu 12 tín chỉ và tối đa là 17 tín chỉ. Sinh viên xếp loại học lực loại trung bình trở lên đảm bảo số tín chỉ học tập tối thiểu là 12 tín chỉ.

          Đề nghị sinh viên nghiên cứu kỹ Quy định về rút học phần ban hành theo Quyết định số 1284/QĐ-ĐHKT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và thực hiện việc xin rút học phần theo đúng thời gian quy định.

 

          Trân trọng!


Thông tin về Các đợt học quân sự: file đính kèm.