DHKT

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo Cử nhân Kinh tế kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn được đào tạo trong sự nghiệp xây dựng đất nước và đáp ứng yêu cầu của hội nhập với khu vực và quốc tế.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức

- Sinh viên tốt nghiệp có năng lực phân tích đánh giá và tham gia hoạch định các chính sách kinh tế. Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, có khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn kinh tế. Hiểu biết sâu sắc đường lối chính sách kinh tế của Đảng và Nhà Nước. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm công tác giảng dạy tại các trường Đại học và cao đẳng, làm cán bộ tổ chức, tuyên huấn ở các cơ quan Đảng, chính quyền, các doanh nghiệp Nhà Nước

- Có những kiến thức rộng về lĩnh vực kinh tế-xã hội

1.2.2. Kỹ năng

- Kỹ năng thuyết trình và truyền đạt thông tin

- Kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực chuyên môn của mình

- Kỹ năng hoạch định những chính sách kinh tế của ngành, địa phương

- Có khả năng giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường quốc tế với với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước và các quy định của cơ quan. Làm việc với tinh thần kỷ luật cao, có lối sống lành mạnh

- Yêu nghề, có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp. Luôn có trách nhiệm với công việc và có tinh thần cải tiến, sáng kiến, chuyên nghiệp trong công việc

- Năng động, bản lĩnh, cầu tiến, tự tin khẳng định bản thân và có tinh thần phục vụ cộng đồng

- Hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp và với các cá nhân bên ngoài tổ chức.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế chính trị có thể làm các công việc trong các lĩnh vực sau:

- Làm cán bộ quản lý ở các cơ quan của Đảng và nhà nước; làm tham mưu cho công tác quản lý kinh tế xã hội, hoạch định chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý kinh tế ở các cơ quan của Đảng, của Nhà nước thuộc các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Làm cán bộ nghiên cứu các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội tại các Viện nghiên cứu, học viện, nhà trường và các cơ quan, ban ngành.

- Làm cán bộ giảng dạy môn Kinh tế chính trị và các môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các trường đại học, học viện; các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị và học viện chính trị.

- Sinh viên ngành Kinh tế chính trị sau khi được trang bị thêm một số kiến thức có thể làm việc tại các doanh nghiệp phù hợp với kiến thức được trang bị thêm.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN