DHKT

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo các cử nhân có kiến thức cơ bản về chính trị, xã hội, kinh tế và kinh doanh, có đạo đức, có kỹ năng quản trị các hoạt động tơng mại, yêu nghề và có năng lực để phát triển nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của môi trường kinh doanh năng động.  

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức         

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh.

- Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp thương mại như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing… cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định.

- Hiểu biết sâu sắc về các hoạt động nghiệp vụ như đàm phán, mua, bán, dự trữ, xúc tiến, chăm sóc khách hàng… trong các doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là các doanh nghiệp bán lẻ.

- Hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước.

1.2.2. Kỹ năng

- Phân tích, xây dựng, thực thi và kiểm soát các chiến lược, chính sách kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại.

- Tư duy, phân tích tình huống và ra quyết đnh kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

- Thực hành các chức năng quản trị của doanh nghiệp thương mại như nhân sự, tài chính, Marketing…

- Quản tr tác nghiệp, thiết kế và thực thi các chính sách thương mại như đàm phán, mua, bán, dự trữ, xúc tiến, chăm sóc khách hàng…trong doanh nghiệp thương mại, đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ.

- Phối hợp hoạt động của các bộ phận chức năng trong các doanh nghiệp thương mại.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường và thiết kế các chính sách Marketing định hướng khách hàng.

- Giao tiếp, truyền thông và khả năng phối hợp làm việc tập thể.

- Giao tiếp và giải quyết công việc bằng ngoại ngữ với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

- Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức về các vấn đề thuộc lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực có liên quan để phát triển nghề nghiệp chuyên môn cũng như tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp.

- Sử dụng tin học trong giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Tôn trọng và chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp.

- Tôn trọng cá nhân, tôn trọng các quy định và chuẩn mực của tổ chức,

- Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

- Làm việc với tính kỷ luật và trách nghiệm cao, chuyên nghiệp.

- Yêu thích và gắn bó với nghề nghiệp, luôn có tinh thần cầu tiến và cầu thị; năng động và sáng tạo.

- Có tinh thần hợp tác, quan hệ đúng mực với đối tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp.

1.3. Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tt nghip có thể làm việc tại các tổ chức thương mại, các doanh nghiệp dịch vtơng mi, tại bộ phận thương mại trong các doanh nghiệp sản xuất và hoàn toàn có khả năng đảm nhận những vị trí quản trị cấp cao trong tổ chức.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN