• Đối tượng tuyển sinh Chương trình Liên kết quốc tế - năm 2020