CONTACT US

Department of Research and International Relations

71 Ngu Hanh Son, Danang City

+84-236-395-4243

khoahoc@due.edu.vn

  • Image
  • Image
  • Image

Công văn đề nghị giới thiệu Nhà khoa học tiêu biểu giai đoạn 1977-2017 của Trường Đại học Kinh tế

23/11/2016

Kính gửi: Các Đơn vị trong toàn trường.

Theo nội dung công văn số 337/CV-LHH ngày 18/11/2016 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Lễ tôn vinh các nhà khoa học – công nghệ tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương (01/01/1977-01/01/2017);

Theo nội dung công văn số 6618/ĐHĐN-KHCNMT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên giới thiệu 01 nhà khoa học tiêu biểu của đơn vị, trên cơ sở đó, Đại học Đà Nẵng sẽ bầu chọn 02 nhà khoa học tiêu biểu để giới thiệu cho Hội đồng xét chọn tri thức khoa học – công nghệ của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xét tôn vinh;

Nhà trường thông báo đến các Đơn vị trong toàn trường thông báo đến cán bộ, giảng viên của Đơn vị về việc giới thiệu 01 nhà khoa học tiêu biểu giai đoạn 1977-2017. Tiêu chí để xét chọn các nhà khoa học tiêu biểu được quy định tại Điều 5 của Quy chế được ban hành theo quyết định số 332/QĐ-LHH ngày 14/11/2016 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Đà Nẵng như sau:

1. Tiêu chuẩn chung

a) Công trình hoặc giải pháp đang được áp dụng vào sản xuất và đời sống tại thành phố Ðà Nẵng, mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố. Mỗi công trình, giải pháp chỉ chọn một nguời là chủ nhiệm để xét tôn vinh;

b) Có nhiều đóng góp về công sức và trí tuệ cho hoạt dộng khoa học và công  nghệ thành phố; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nuớc;

2. Tiêu chuẩn cụ thể

           a) Các nhà khoa học tiêu biểu có công trình hoặc giải pháp đoạt giải trong các cuộc thi (Giải thuởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố) được xét tôn vinh phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

- Ðoạt giải Nhất, Nhì của Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam;

- Ðoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

- Ðoạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố;

            b) Ðối với các nhà khoa học có công trình khoa học và công nghệ cấp thành

phố hoặc công trình khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia thực hiện trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng, thì công trình đó phải được Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tương ứng nghiệm thu đạt loại khá trở lên;

            c) Nhà quản lý khoa học phải có uy tín và có công trình nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố, bộ, ngành đánh giá từ loại khá trở lên hoặc công trình nghiên cứu kinh tế - xã hội có giá trị, được in ấn và xuất bản, đuợc tặng thưởng Huy chương, Bằng khen;

            d) Ðối với nhà khoa học có bằng sáng chế thì sáng chế phải được ứng dụng vào sản xuất và đời sống tại thành phố Ðà Nẵng.

           Nhà trường kính đề nghị các Đơn vị gửi thông tin cá nhân của 01 nhà khoa học tiêu biểu nhất thuộc Đơn vị mình (theo mẫu tại đây) về Phòng KH&HTQT trước 12h00 ngày 24 tháng 11 năm 2016. 

Trân trọng./.


TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KH & HTQT

PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên