DHKT

INTERNATIONAL BUSINESS STUDENTS EXCELLENTLY WIN HIGH PRIZES IN THE COMPETITION "CREATIVE ENTERPRISE IDEAS - LIGHT UP YOUR CREATIVITY" 2021

15/12/2021
First of all, congratulate the 03 teams from the University of Economics - UD for excellently winning prizes in the Final Round of the "Light up your creativity" contest in 2021 at the Startup and Innovation Festival organized by the Standing Committee of Danang Youth Union at Dong A University.
 

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà

In particular, the Faculty of International Business is also very pleased to once again receive a proud rain of awards from talented and creative students of the Faculty who participated in excellent teams that won prizes in the competition:

Student Ha Thi Dieu Hien, class 45K01.1 - Team Acidus - Second Prize in Research Project - Applying fenugreek to the production of functional foods.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Gስ :KKKK Dး 神 88888 BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ»’ CHÍ MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NĂNG Tặng BẰNG KHEN Tên đề tài: Nghiên cứu Ứng dụng chùm phẩm chức năng Đội thi: Acidus Trường: Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nắng ĐẠT GIẢI NHÌ Cuá™c thi 'Y tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Light Up Your Creativity' năm 2021 ngày tháng 2021 CHẤP HÀNH ĐOÀN MINH THÀNH HỐĐÀ NĂNG TM. Số: 481 QĐ/TĐTN Nguyán Dũng 田'
 
Group of students Nguyen Thi Thang, Le Do Quyen, Tran Thi Dieu Phuc, Ha Thi Viet An class 46K01.5 - Team YOLI - Consolation Prize for YOLI Electronic App - Healing of spiritual wounds.
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '>: P BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HÃCH MINH THÀNH NẮNG Tặng BẰNG KHEN tài: App điện YOLI Chữa thương tinh thần YOLI Trường học Kinh Đại Nẵng ĐẠ GIẢI KHUYEN Krildit khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Light Up Your Creativity' năm 2021 Nằng,ngày ăm2021 THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG Sạng Cuộc thi Top tưởng khởi nghiệp đổi sáng tạo Light Up Your Creativity năm tháng 12năm 2021 2021 Đà Nắng, THÀNH PHỐD ANĂNG Nguyễn Dũng :'

Once again, the Faculty of International Business would like to send our warmest congratulations to the students who have brought great honor to the faculty and the school. Hopefully this will be a source of motivation and encouragement for all students of the Faculty of International Business in future competitions.